Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : felvétetett Rimaszombatban 1909. május hó 25-én a gömörmegyei orvosszövetség és orvos-gyógyszerész-egylet rendes közgyülésén [Zápisnica spísaná na riadnom valnom zhromaždení Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy a Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov v Rimavskej Sobote 25. mája 1909] / Dr. Kármán Aladár, jegyző ; s. [51]-64

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet és Orvos-Szövetség Évkönyve az 1907 és 1910-ik Évekről. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1910

Anotácia: Na zasadaní odzneli správy o činnosti a hospodárení, odborné prednášky a informácie o členskej základni. V rámci zápisnice je publikovaný plný text prednášky z oblasti chirurgie

Poznámky: Pôvodca overený: SBS 3, s. 420. - Tisztelt közgyülés / Löcherer Tamás. -

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Gemerská pobočka Rimavská Sobota (Slovensko), 1909, zhromaždenia valné

Krajinský zväz lekárov - Rimavská Sobota (Slovensko), 1909, zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske - medicína praktická

spolky lekárnické

chirurgiaHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 06.05 ; 615 ; 617.5 ; 614:362.11 ; 362.11:614