Adatok a máramarosmegyei petroleum-előjövetel megismertetéséhez

Názov a zodpovednosť: Adatok a máramarosmegyei petroleum-előjövetel megismertetéséhez [Príspevok k objavu ropy v Marmarošskej župe] / (Gesell Sándor-tól. - Máramaros-Sziget) ; s. [515]-517

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 7. évfolyam 1880. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1880

Fyzický popis kolácia pole: mp

Anotácia: Správa o výskyte ropy v Marmarošskej župe a informácie o výsledkoch prieskumných vrtov v Jasini na Ukrajine

Poznámky: Príspevok ilustruje rkp mapa výskytu ropy v Jasini na Ukrajine. - Pôvodca overený: SBS 2, s. 187. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

ropa - výskyt - Marmarošská župa (oblasť : Rumúnsko, Ukrajina)Heslo/geografické:

Marmarošská župa (oblasť : Rumúnsko, Ukrajina) - ropa

Jasiňa (Ukrajina) -


MDT: 553.982(477+498) ; 622.323(498+477)

Pôvodné formy mien:

Gesell, Sándor pozri Gesell, Alexander (1839-1919)Pôvodné formy geografických názvov:

Máramaros megye pozri Marmarošská župa (Rumúnsko, Ukrajina)