A Magyarországi Kárpátegylet tagjainak névsora

Názov a zodpovednosť: A Magyarországi Kárpátegylet tagjainak névsora : (1876. évi junius hó 15-én berekesztett) = Namenverzeichniss der Mitglieder des Ung[arischen] Karpathen-Vereines [Menoslov členov Uhorského karpatského spolku (uzavretý 15.6.1876)] / ; s. 45-83

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 3. évfolyam 1876. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1876

Časti dokumentu: Alapító tagok - Gründende Mitglieder; Rendes tagok - Ordentliche Mitglieder

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Vereinsangelegenheiten - Egyesületi ügyek

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - zoznam členov , 1876


MDT: 5:06.02 ; 908:06.02 ; 06.02 ; 796.51