A Magyarországi Kárpátegylet 1873-ik évi tagjainak névsora

Názov a zodpovednosť: A Magyarországi Kárpátegylet 1873-ik évi tagjainak névsora Namen-Verzeichniss der Mittglieder des ung[arischen] Karpathen-Vereins im Jahre 1873 [Menoslov členov Uhorského karpatského spolku v roku 1873] / ; s. 16-28

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. I. évfolyam 1874. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1874

Anotácia: Menoslov členov Uhorského karpatského spolku sa člení na na zakladajúcich a riadnych členov, menoslov uvádza údaje o mieste bydliska a výške členského príspevku jednotlivých členov, ďalej obsahuje menoslov funkcionárov spolku, členov výboru a redakčnej rady

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Egyleti ügyek = Vereinsangelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - funkcionári , 1873

zoznam členovHeslo/Všeobecné meno:

spolky prírodovedné

spolky turistické


MDT: 796.5:06.02 ; 06.02 ; 5:06.02