A Magas Tátra geológiai vázlata

Názov a zodpovednosť: A Magas Tátra geológiai vázlata : Egy táblával [Geologický náčrt Vysokých Tatier] / (Mátyásfalvi Matyasovszky Jakab-tól) ; s. [1]-16

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 6. évfolyam 1879. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1879

Fyzický popis kolácia pole: mp

Anotácia: V úvode súhrn rozvoja prírodných vied v posledných desaťročiach, v rámci nich najmä geológie, jej úlohy a ciele. Ťažisko štúdie tvorí analýza geologickej štruktúry Vysokých Tatier

Poznámky: Na konci zväzku viazaná geologická mapa. - Poznámka pod čiarou: Príspevok bol prednesený 12. 2. 1878 na zasadaní budapeštianskej sekcie UKS. - Pôvodca overený: http://regi.pim.hu/Online/adattar/mei.php. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

geológiaHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko, Poľsko) - geológia


MDT: 551