A Magyarorsz[ági] Kárpátegylet könyveinek jegyzéke

Názov a zodpovednosť: A Magyarorsz[ági] Kárpátegylet könyveinek jegyzéke : (II. Folytatás) = Katalog der Bibliothek des Ung[arischen] Karpathenvereines [Katalóg kníh Knižnice Uhorského karpatského spolku] / ; s. 341-350

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 4. évfolyam 1877. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1877

Anotácia: Súpis kníh uvádza titul, vročenie resp. autora, miesto a rok vydania, spôsob akvizície

Poznámky: Pokračovanie. - Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Egyleti ügyek = Vereines-Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - knižnice spolkové

súpisyHeslo/Všeobecné meno:

knižnice spolkové


MDT: 027.2