Orvosi kamarák kérdéséhez vélemény

Názov a zodpovednosť: Orvosi kamarák kérdéséhez vélemény [Stanovisko k otázke lekárskych komôr] / Török János ; s. 9-12

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet 1889-iki Évkönyve. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1890

Anotácia: Autor sumarizoval súdobé snaženia pri zriaďovaní lekárskych komôr, načrtol ich úlohy a zhodnotil návrh na ich zriadenie, ktorý vypracovalo predsedníctvo Uhorského spolku lekárov a prírodovedcov. Podáva podnety na dopracovanie tohto návrhu

Poznámky: Článok je súčasťou: A "Gömörmegyei orvos gyógyszerész egyesület"-nek 1889 április hó 29-én Rimaszombaton tartott közgyülés jegyzőkönyve. - Biogr. údaje pôvodcu doplnené: Szinnyei. -

Heslo/Všeobecné meno:

komory lekárske


MDT: 61 ; 616.285