Néhány szó fürdőink felvirágoztatása ügyében

Názov a zodpovednosť: Néhány szó fürdőink felvirágoztatása ügyében [Niekoľko poznámok k rozvoju našich kúpeľov] / Olvasta Dr. Chyzer Kornél Munkácson a M[agyarországi] Kárpátegyesület Keleti-Kárpátok osztályának közgyülésén 1883. aug[usztus] 19-én ; s.[330]-336

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 10. évfolyam 1883. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1883

Anotácia: Autor zdôrazňuje význam výskumu minerálnych prameňov v Uhorsku, výsledky svojich výskumov v Šarišskej a Zemplínskej župe už publikoval. V príspevku hodnotí súčasný stav kúpeľníctva v Uhorsku v porovnaní so zahraničnými kúpeľmi a navrhuje opatrenia na zlepšenie situácie

Poznámky: Autor overený: SBS 2, s. 481. -

Rubrika: Apró Közlemények

Heslo/Všeobecné meno:

kúpeľníctvo

pramene minerálne

kúpeleHeslo/geografické:

Uhorsko - kúpele


MDT: 615.83(439.2) ; 553.7(439.2)

Pôvodné formy mien:

Chyzer, Kornél pozri Chyzer, Kornel (1836-1909)