Präsidial-Bericht

Názov a zodpovednosť: Präsidial-Bericht : Geehrte Generalversammlung [Správa predsedu] / Graf Albin Csáky, Präsident ; s. [371]-374

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 9. évfolyam 1882. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1882

Anotácia: Podrobná správa hodnotí činnosť Uhorského karpatského spolku za august 1881 - august 1882

Poznámky: Autor overený: SBS 1, s. 398. -

Rubrika: Vereins-Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - správy výročnéHeslo/Všeobecné meno:

spolky - správy výročné


MDT: 796.5:06.05 ; 502:06.05 ; 06.05