A Szepesmegyei orvos-gyógyszerészegylet 1897. évi április hó 20-án Iglón tartott rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve

Názov a zodpovednosť: A Szepesmegyei orvos-gyógyszerészegylet 1897. évi április hó 20-án Iglón tartott rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve [Zápisnica spísaná na mimoriadnom zasadaní Spišského spolku lekárov a lekárnikov v Spišskej Novej Vsi 20.apríla 1897] / Dr. Alexander Béla egyleti titkár ; hitelesítők: Dr. Lorx Sándor, Dr. Tátray Gergely elnök, Dr. Sax Ágoston, Dr. Schön Leo, Dr. Neubauer Lajos, Dr. Rottenberg János ; s. [3]-26

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve az 1897-ik egyleti évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet], 1898

Časti dokumentu: 1, A szepesi orvosok rendtartásának javaslata és anmak tárgyalása. - Az orvosi kamarákat illető törvényjavaslat és annak megtárgyalása

Anotácia: Zápisnica z mimoriadného zasadania Spolku spišských lekárov a lekárnikov v Spišskej Novej Vsi 20.04.1897, na ktorom boli prerokované o.i.: Návrh zdravotníckeho poriadku pre spišských lekárov a návrh zákona o lekárskych komorách

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - Spišská Nová Ves (Slovensko), 20.04.1897, zhromaždenia valné mimoriadne

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske a lekárnickéHeslo/geografické:

Spiš (Slovensko : oblasť) - zdravotníctvo verejné

poriadok zdravotnícky


MDT: 61:06.05 ; 06.05:61 ; 614 ; 615

Pôvodné formy mien:

Sax, Ágoston pozri Szász, Augustín (1859-1947)Pôvodné formy korporácií:

Szepesmegyei orvos-gyógyszerészegylet pozri Spišský spolok lekárov a lekárnikov, Kežmarok (Slovensko)