A Szepesi orvos-gyógyszerész egylet tagjainak névsora és azok egyleti működése 1867-1907

Názov a zodpovednosť: A Szepesi orvos-gyógyszerész egylet tagjainak névsora és azok egyleti működése 1867-1907 [Menoslov členov Spišského spolku spišských lekárov a lekárnikov a ich činnosť v rokoch 1867-1907] / ; s. 34-37

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület Évkönyve az 1907-ik egyesületi évre / Szerkesztette: Szász Ágoston. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület], 1908

Anotácia: Obsahuje tabuľkový zoznam členov, v ktorom sa vykazuje rok vstupu do spolku, občianske zamestnanie, miesto bydliska, účasť na valných zhromaždeniach, prednášková činnosť. Menoslov obsahuje 194 členov

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - zoznam členov , 1867-1907Heslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.02 ; 615:06.02 ; 06.02 ; 61-05 ; 929