Titkári jelentés

Názov a zodpovednosť: Titkári jelentés [Správa tajomníka] / Zvarínyi Sándor, a magy[arországi] Kárpát-egylet id[eiglenes] titkára ; s. 296-304

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 4. évfolyam 1877. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1877

Anotácia: Správa tajomníka Uhorského karpatského spolku o činnosti spolku za uplynulý rok sa člení na 9 bodov, v kt. informuje o personálnych záležitostiach, stavebných prácach, vydavateľskej činnosti a pod.

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Biogr. údaje pôvodcu: Nekrológ. In: Ročenka UKS 1909, s. 179. -

Rubrika: Egyleti ügyek

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - správy výročnéHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky prírodovedné

spolky vlastivedné


MDT: 796.5:06.05 ; 06.05:796.5 ; 5:06.05 ; 908:06.05

Pôvodné formy mien:

Zvarínyi, Alexander Zvarínyi, Sándor (1849-1908)