Titkári jelentés

Názov a zodpovednosť: Titkári jelentés : A szepesi orvos-gyógyszerész egylet 1911. évi működéséről [Správa tajomníka o činnosti Spišského spolku lekárov a lekárnikov za rok 1911] / Dr. Szász Ágoston egyleti titkár ; [57]-58

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület Évkönyve az 1911-ik egyesületi évre / Szerkesztette: Szász Ágoston. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület], 1911

Poznámky: Biogr. údaje pôvodcu doplnené: Biografický slovník mesta Poprad, s. 197. -

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - správy výročnéHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 615:06.05 ; 06.05