Ueber essbare und Schwämme ind in den Karpathen

Názov a zodpovednosť: Ueber essbare und Schwämme ind in den Karpathen [Jedlé a jedovaté huby v Karpatoch] / (Von Karl Kalchbrenner) ; s. 115-151

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 4. évfolyam 1877. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1877

Anotácia: Návod na rozlíšenie jedovatých a jedlých húb; súpis lokalít ich výskytu v Tatrách, opis cca 35 druhov húb, z toho 19 častejšie sa vyskytujúcich podrobnejšie

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Autor overený: SBS 3, s. 22. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

huby jedlé

huby jedovatéHeslo/geografické:

Tatry (Slovensko, Poľsko) - huby

Karpaty (Slovensko, Poľsko) - huby


MDT: 582.28 ; 581.9

Pôvodné formy mien:

Kalchbrenner, Karl pozri Kalchbrenner, Karol (1807-1886)