Bericht des Vicepräsident

Názov a zodpovednosť: Bericht des Vicepräsident : Geehrteste Generalversammlung! [Správa podpredsedu spolku] / Hugo Payer, Vice-Präses ; s. 21-27

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. II. évfolyam 1875. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1875

Anotácia: Príspevok doplňuje správu tajomníka o činnosti Uhorského karpatského spolku. Informuje o zasadaniach výboru spolku, o výdavkoch na ročenku, o medzinárodnej spolupráci a pod.

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 4, s. 421. -

Rubrika: Vereinsgelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - správy výročnéHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky vlastivedné

spolky prírodovedné


MDT: 5:06.05 ; 06.05:5 ; 796.5:06.05 ; 908:06.05