Beitrag zur Kenntniss der Máramaroser Petrolfundstätten

Názov a zodpovednosť: Beitrag zur Kenntniss der Máramaroser Petrolfundstätten [Príspevok k objavu ropy v Marmarošskej župe] / (Von Alexander Gesell.- Máramaros-Sziget ; s. 518-521

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 7. évfolyam 1880. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1880

Fyzický popis kolácia pole: mp

Anotácia: Krátka správa o náleze ropy v Marmarošskej župe, informácia o pokusných vrtoch v Jasini na Ukrajine

Poznámky: Príspevok ilustruje mapka nálezu ropy v Jasini na Ukrajine. - Pôvodca overený: SBS 2,s . 187. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

ropa - Marmarošská župa (Rumúnsko,Ukrajina)Heslo/geografické:

Marmarošská župa (Rumúnsko, Ukrajina) - ropa

Jasiňa (Ukrajina) - ropa


MDT: 553.982 (477+498) ; 622.323(477+498)

Pôvodné formy geografických názvov:

Máramaroser Komitat pozri Marmarošská župa (Rumúnsko, Ukrajina)