Bibliotheca Carpatica

Názov a zodpovednosť: Bibliotheca Carpatica / Collegit Hugo Payer ; s. [153]-209

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. I. évfolyam 1874. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1874

Anotácia: Súpis knižnej i článkovej literatúry s tematikou Karpát, s osobitným zreteľom na Vysoké Tatry

Poznámky: Príspevok má pokračovanie v ďalších ročníkoch. - Autor overený: SBS 4, s. 412. -

Rubrika: Értekezések = Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

bibliografie tematickéHeslo/geografické:

Karpaty - bibliografie

Vysoké Tatry (Slovensko) - bibliografie


MDT: 016 ; 908