Einige Worte im Interesse unserer Bäder

Názov a zodpovednosť: Einige Worte im Interesse unserer Bäder [Niekoľko poznámok k rozvoju našich kúpeľov] / Vorlesung von Dr. Kornel Chyzer bei Gelegenheit der am 19. August 1883 in Munkács abgehaltenen Jahresversammlung der Sektion Ost-Karpathen ; Uebersetzt von Dr. A.L. ; s. [342]-349

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 10. évfolyam 1883. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1883

Anotácia: Autor zdôrazňuje význam výskumu minerálnych prameňov v Uhorsku, výsledky svojich výskumov v Šarišskej a Zemplínskej župe už publikoval. V príspevku hodnotí súčasný stav kúpeľníctva v Uhorsku v porovnaní so zahraničnými kúpeľmi a navrhuje opatrenia na zlepšenie situácie

Poznámky: Autor overený: SBS 2, s. 481. -

Rubrika: Kleine Mittheilungen

Heslo/Všeobecné meno:

kúpeľníctvo

pramene minerálne

kúpeleHeslo/geografické:

Uhorsko - kúpele


MDT: 615.83(439.2) ; 553.7(439.2)