Felső-Magyarország néhány barlangjának leírása

Názov a zodpovednosť: Felső-Magyarország néhány barlangjának leírása : (számos ábrával) [Opis niekoľkých jaskýň v Hornom Uhorsku] / Dr. Roth Samu-tól ; s. [367]-398

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 8. évfolyam 1881. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1881

Fyzický popis kolácia pole: obr.

Časti dokumentu: Az Óruzsini-barlangok leírása; A Lipóczi-barlang; A Szepesváraljai-jégbarlang; A Porácsi-barlang; A Geraván levő Jatka-barlang

Anotácia: Opisy jaskýň v okolí obcí Ružín, Lipovce, na Dreveníku pri Spišskom Podradí, Poráči a pri zaniknutej obci Dedinky, tiež opisy archeologických nálezov nich

Poznámky: Ilustrované 9. obr. - rkp pôdorysy jaskýň a obr. archeol. nálezov, kt. autormi sú: K. Kolbenyheyer, F. Dénes, G. Morelli a S. Roth. - Pôvodca overený: SBS 5, s. 124; ilustrátori SBS; Biogr. údaje G. Morelli: MÉL 2. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

jaskyne - nálezy archeologické

archeológiaHeslo/geografické:

Spiš (Slovensko : oblasť) - jaskyne

nálezy archeologické


MDT: 551.44 ; 902

Pôvodné formy mien:

Kolbenheyer, Károly pozri Kolbenheyer, Karol (1841-1901)

Dénes, Ferenc pozri Dénes, František (1845-1934)