A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet ....-iki Évkönyve

Názov a zodpovednosť: A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet ....-iki Évkönyve [Ročenka Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy] / Összeállitotta Az Egyesület Elnöksége ; 1889

Bibliografická adresa: Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos Gyógyszerész Egylet], 1890 (Rimaszombat : Nyomatott Rábely Miklósnál)

Fyzický popis kolácia pole: 35 s. : ; 22x15 cm

Poznámky: Obálka popisovaného exempláru poškodená. - Tlačiar overený: Breza, s. 102. - V popisovanom exemplári:. -

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - ročenky spolkovéHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnické

ročenky spolkovéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:061.2 ; 615:061.2 ; 061.2 ; 05

Signatúra: HU, Semmelweis, 43083 ; SK, SNK, ČSC 1258

Pôvodné formy korporácií:

Gömörmegyei Orvos Gyógyszerész Egylet pozri Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy, Rimavská Sobota (Slovensko)

Rábely Miklós pozri Rábeľ, Mikuláš

Gömörmegyei Orvos Gyógyszerész Egylet pozri Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župyPôvodné formy geografických názvov:

Rimaszombat pozri Rimavská Sobota (Slovensko)