Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett Rozsnyón 1912. év szeptember hó 30-án a Gömör-Kishont vármegyei Fiók-Orvosszövetség őszi közgyülésén [Zápisnica spísaná na jesennom valnom zhromaždení Gemersko-malohontskej pobočky Krajinského zväzu lekárov v Rožňave 30. septembra 1912] / Jegyzette: Dr. Gaál Gusztáv jegyző ; Dr. Pósch Dezső alelnök, Jegyzőkönyv hitelesítők: Dr. Gutlohn Henrik, Dr. Krcs József ; s. [54]-60

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet és Orvos-Szövetség Évkönyve az 1911 és 1912-ik Évekről. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1913

Časti dokumentu: 1, Új adótörvények orvosokat illető részéről / Gaál Gusztáv

Anotácia: Na zasadaní, okrem pravidelných správ o činnosti a hospodárení sa diskutovalo o návrhu zaviesť do verejných budov vetracie zariadenia, ako prevenciu proti tuberkulóze, ďalej odznela prednáška o novom daňovom zákone

Poznámky: Pôvodca overený: D. Pósch: Tököly. -

Heslo/Korporácia:

Krajinský zväz lekárov - Gemersko-Malohontská pobočka Rožňava (Slovensko), 1912, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárskeHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske


MDT: 61:06.05 ; 06.05 ; 614 ; 336.2

Pôvodné formy korporácií:

Gömör-Kishont vármegyei Fiók-Orvosszövetség pozri Krajinský zväz lekárov - Gemersko-Malohontská pobočka