Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett a Szepesi Orvos-gyógyszerész egylet által 1912. évi október hó 30-án Szepesszombaton tartott rendes őszi közgyülésén [Zápisnica spísaná na riadnom jesennom valnom zhromaždení Spišského spolku lekárov a lekárnikov v Spišskej Sobote 30. októbra 1912] / Dr. Szász Ágoston e[z] i[dei] titkár, Dr. Lorx Sándor e[z] i[dei] elnök ; Hitelesítjük: Dr. Klein Ármin, Dr. Sztahovszky Antal ; s. [8]-11

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület Évkönyve az 1912-ik egyesületi évre / Szerkesztette: Szász Ágoston. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület], 1913

Časti dokumentu: 1, Tisztelt Tagtárs Urak! / Lorx Sándor

Anotácia: Zápisnica z valného zhromaždenia spolku prináša text úvodného príhovoru predsedu spolku, ďalej prináša informácie o schvaľovaní rozpočtu na nasledujúci rok, o odborných prednáškach a voľbe funkcionárov

Poznámky: Pôvodca overený: A. Lorx - SBS. Biogr. údaje pôvodcu doplnené: A. Szász - Biografický slovník mesta Poprad; A. Klein - Sulaček. -

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - Poprad-Spišská Sobota (Slovensko), 1912, zhromaždenia valné jesenné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 615:06.05 ; 06.05

Pôvodné formy geografických názvov:

Spišská Sobota pozri Poprad-Spišská Sobota (Slovensko)