Jegyzőkönyv a Gömörmegyei orvos-gyógyszerész egyesületnek 1891. évi április hó 27-én d[él]u[tán] Rimaszombaton tartott közgyüléséről

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv a Gömörmegyei orvos-gyógyszerész egyesületnek 1891. évi április hó 27-én d[él]u[tán] Rimaszombaton tartott közgyüléséről [Zápisnica z valného zhromaždenia Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy, ktoré sa konalo 27. apríla 1891 v Rimavskej Sobote] / Jegyzette Dr. Löcherer [Tamás], titkár ; s. [7]-26

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet 1891-iki Évkönyve. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1892

Časti dokumentu: 1, Elnök megnyitó beszéde / Marikovszky Gusztáv. - Tüdőlobnak chloroform spirituszszal való beleheltetési gyógykisérleteiről / Löcherer Tamás. - Közkórházban 1890-ben ápolt betegekről beszámolása / Marikovszky István. - Az 1890-ben gyakorlatomban előfordult megbetegedések statisztikai adatok / Török János

Anotácia: Zápisnica obsahuje informácie o spolkových záležitostiach - správu predsedu, pokladníka, ďalej informuje o diskusii k postaveniu a úlohám obvodných lekárov a verejného zdravotníctva, ďalej prináša texty prednášok o liečivých účinkoch chloroformu, o činnosti verejnej župnej nemocnice za rok 1890, štatistický prehľad o ochoreniach z lekárskej praxe

Poznámky: Zostavovateľ overený: SBS 3, s. 420; Biogr. údaje G. Marikovský: SBS 4, s. 72; J. Török: Szinnyei. -

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Rimavská Sobota (Slovensko) - Rimavská Sobota (Slovensko), 1891, zhromaždenia valné

Verejná župná nemocnica - zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

nemocnice župné

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky

zdravotníctvo verejné

nemocnice


MDT: 61:06.05 ; 615:06.05 ; 614 ; 06.05:61 ; 614.2:362.11 ; 362.11

Pôvodné formy mien:

Marikovszky, Gusztáv pozri Marikovszky, Gustáv (1806-1892)