Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett Bánrévén, 1910. november 22-ikén a gömörmegyei orvosi fiókszövetség rendkívüli közgyülésén [Zápisnica spísaná na mimoriadnom valnom zhromaždení Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov v Bánréve 22. novembra 1910] / Jegyzette: Dr. Kármán Aladár, jegyző ; Dr. Löcherer Tamás, elnök, Hitelesítjük: Dr. Gaál Gusztáv, Dr. Hruska János ; s. [12]-19

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet és Orvos-Szövetség Évkönyve az 1911 és 1912-ik Évekről. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1913

Anotácia: Mimoriadne zasadanie Gemerskej pobočky Krajinského zväzu lekárov sa konalo z dôvodu prerokovania jeho spolupráce s Rimavsko-sobotskou obvodnou robotníckou (poisťujúcou) pokladnicou

Poznámky: Pôvodca overený: Löcherer - SBS. -

Heslo/Korporácia:

Krajinský zväz lekárov - Gemerská pobočka Bánréve (Maďarsko), 1910, zhromaždenia valné mimoriadne

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

poistenie zdravotné - pokladnice robotnícke

spolky lekárske - poistenie zdravotné,

pokladnice robotníckeHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske

Rimavská Sobota (Slovensko) - poistenie zdravotné

poistenie zdravotné


MDT: 61:06.05 ; 36