Jelentés a múzeumi bizottság működéséről

Názov a zodpovednosť: Jelentés a múzeumi bizottság működéséről [Správa Muzeálnej komisie] / Dr. Roth Samu, a bizottság ügyvivője ; s. [375]-377

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 9. évfolyam 1882. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1882

Anotácia: Správa Muzeálnej komisie Uhorského karpatského spolku informuje o spôsoboch získavania financií na výstavbu plánovaného múzea a o stave finančnej zbierky

Poznámky: Autor overený: SBS 5, s. 124. -

Rubrika: Egyesületi ügyek

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - Muzeálna komisia Poprad (Slovensko) - správy výročné

Uhorský karpatský spolok - múzeá spolkovéHeslo/Všeobecné meno:

spolky

múzeá spolkové


MDT: 069:796.5 ; 502:069 ; 796.5