Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Felvétetett Rozsnyón 1908. évi szeptember hó 29-én a gömörmegyei orvosszövetség és orvos-gyógyszerész-egylet rendes közgyülésén [Zápisnica spísaná na riadnom valnom zhromaždení Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy a Gemrskej pobočky Krajinského zväzu lekárov v Rožňave 29. septembra 1908] / Dr. Kármán Aladár, jegyző ; s. [23]-50

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet és Orvos-Szövetség Évkönyve az 1907 és 1910-ik Évekről. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1910

Časti dokumentu: 1, Mélyen Tisztelt Közgyülés / Löcherer Tamás. - Tekintetes vármegyei bizottsági közgyülés / Kármán Aladár - Löcherer Tamás. - Az orvosszövetség kikötött feltételei következők. - A homoszexualitásról / Zehery István. - Tekinetetes Törvényhatósagi Közgyülés / Kármán Aladár - Löcherer Tamás

Anotácia: Zápisnica obsahuje príhovor predsedu spolku, správu tajomníka o činnosti, stanovisko spolku k uzatváraniu zmlúv medzi lekármi a nemocenskými pokladnicami a odbornú prednášku

Poznámky: Pôvodca overený: T. Löcherer - SBS 3, s. 420. Biogr. údaje pôvodcu doplnené: I. Zehery - Szinnyei. -

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - Gemerská pobočka Rožňava (Slovensko), 1908, zhromaždenia valné

Krajinský zväz lekárov - Rožňava (Slovensko), 1908, zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

homosexualita - lekári

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 06.05:61 ; 615 ; 368