Állatphaenologiai adatok

Názov a zodpovednosť: Állatphaenologiai adatok : melyeket alulirott Rozsnyón (Gömörmegye) és környékén az 1868, -69, -70 és -71-iki években gyüjtött [Zoofenologické údaje, ktoré dolupodpísaný zozbieral v Rožňave (Gemerská župa) a na okolí v rokoch 1868-1871] / Geyer G. Gyula ; s. 2-39

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 4. évfolyam 1877. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1877

Fyzický popis kolácia pole: tab.

Časti dokumentu: Lepidoptera; A felsorolt években kívül Rozsnyón és környékén még a következő lepfajokat észleltem; Meterorológiai észlelési adattöredékek

Anotácia: Príspevok sa člení na úvodnú časť a dva tabuľkové prehľady. Úvodná časť podáva geografickú charakteristiku lokality, zoznam lokalít, v ktorých autor vykonával pozorovania, poďakovanie regionálnym odborníkom, ktorí autora vo výskume podporili. Prvý prehľad uvádza 355 druhov motýľov, druhý tabuľkový prehľad prináša výsledky meteorologických pozorovaní. V závere dodatok - súpis motýľov pozorovaných v lokalite mimo vytýčených rokov

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 2, s. 189. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

lepidoptera

meteorológiaHeslo/geografické:

Rožňava (Slovensko) - motýle

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - pozorovania meteorologické

motýle


MDT: 595.78 ; 591.5 ; 551:50 ; 914.376

Pôvodné formy geografických názvov:

Rozsnyó pozri Rožňava (Slovensko)

Gömörmegye pozri Gemerská župa (Slovensko : oblasť)