Liptómegye földtani viszonyai

Názov a zodpovednosť: Liptómegye földtani viszonyai [Geologické pomery Liptovskej župy] / Majláth Bélá-tól ; s. [186]-207

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 6. évfolyam 1879. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1879

Časti dokumentu: Központi-Kárpátok keleti része; A Központi kárpátok nyugati része; Fátra-hegység; Alacsony - Tátra; A medencze üledékei

Anotácia: Štúdia pozostáva z 5 častí; podáva geologickú charakteristiku Liptovskej župy

Poznámky: Pôvodca overený: SBS 4, s. 32. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou a v texte. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

geológiaHeslo/geografické:

Liptovská župa (Slovensko : oblasť) - pomery geologické


MDT: 552 ; 553