Állatphaenologiai adatok

Názov a zodpovednosť: Állatphaenologiai adatok : gyüjtötte az 1867, 68, 69, 70 és 71-ik években Rozsnyón és környékén [Zoofenologické údaje, ktoré autor zozbieral v Rožňave (Gemerská župa) a okolí v r. 1867-1871] / Geyer G[usztáv] Gyula ; s. 1-6, 15-63 {!spr. 36}

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 7. évfolyam 1880. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1880

Fyzický popis kolácia pole: tab.

Časti dokumentu: Coleoptera; Pótjegyzéke az Iglón és környéken észlelt Coleopterának; Meteorológiai adatok

Anotácia: V úvode informácie o publikovaných údajoch, ďalej prináša súpis chrobákov zaznamenaných v Rožňave a na okolí, doplňuje predchádzajúci súpis chrobákov z okolia Spišskej Novej Vsi, v závere prehľad meteorologických pozorovaní v obalsti Rožňavy

Poznámky: Pokračovanie. Motto - úryvok z básne A. Petőfi. - Pôvodca overený: SBS 2, s. 189. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

coleoptera - pozorovania meteorologické

meteorológiaHeslo/geografické:

Rožňava (Slovensko) - coleoptera

Spišská Nová Ves (Slovensko) - pozorovania meteorologické

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - coleoptera


MDT: 595.78 ; 591.5