Állatphaenologiai adatok

Názov a zodpovednosť: Állatphaenologiai adatok : melyket alulirott Szepes-Iglón és környékén az 1872, 1873-74. és 75. évek folytában gyüjtött [Zoofenologické údaje, ktoré zozbieral dolupodpísaný v r. 1872-75 v Spišskej Novej Vsi a na okolí] / Geyer G[usztáv] Gyula ; s. 54-80

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 3. évfolyam 1876. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1876

Fyzický popis kolácia pole: tab.

Anotácia: Výsledky zoofenologických pozorovaní motýľov v Spišskej Novej Vsi a na okolí

Poznámky: Prerušované stránkovanie. Pokračovanie. - Pôvodca overený: SBS 2, s. 189. -

Rubrika: Abhandlungen = Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

lepidoptera

zoofenológiaHeslo/geografické:

Spišská Nová Ves (Slovensko) - motýle


MDT: 595.78 ; 591.5

Pôvodné formy geografických názvov:

Igló pozri Spišská Nová Ves (Slovensko)