Állatphaenologiai adatok

Názov a zodpovednosť: Állatphaenologiai adatok : melyeket alulirt 1874. július 7-étől 27-ig Rokuszon (Szepesmegyében, a keleti Tátra alján) és környékén gyüjtött [Zoofenologieké údaje, ktoré dolupodpísaný zozbieral 7-27. júla 1874 v Rakúsoch a na okolí] / Geyer G[usztáv] Gyula ; s. 110-119

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. II. évfolyam 1875. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1875

Anotácia: Prvá časť príspevku sumarizuje znalosti o motýloch všeobecne, v druhej časti publikuje výsledky svojich zoofenologických pozorovaní v Rakúsoch a na okolí

Poznámky: Prerušované stránkovanie. Príspevok uvedený mottom - citát z básne A. Petőfiho. - Pôvodca overený: SBS 2, s. 189. - Odkazy na lit. v texte. Poznámky pod čiarou. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

lepidoptera - zoofenológiaHeslo/geografické:

Rakúsy (Slovensko) - lepidoptera

pozorovania zoofenologické


MDT: 595.78 ; 591.5