A Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve

Názov a zodpovednosť: A Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve = Jahrbuch Des Ungarischen Karpathen-Vereines [Ročenka Uhorského karpatského spolku] / [Elnök: Róth Márton, tanár (Igló) ; Szerkesztő - bizottság: Dr. Emericzy Géza, Geyer G. Gyula, Kövi Imre, Majláth Béla, Dr. Roth Samu, Scherfel Aurél, Weber Samu] ; 10. évf. 1883 = 10. Jahrg. 1883

Bibliografická adresa: Késmárk : Az egyesület kiadványa = Selbstverlag des Vereines, 1883 (Iglón : Schmidt József könyvnyomdája)

Fyzický popis kolácia pole: 356, 67, 652 s. : obr., tab. ; 21x14 cm

Časti dokumentu: Rubriky: Értekezések = Abhandlungen; Egyesületi ügyek = Vereinsangelegenheiten; Apró Közlemények = Kleine Mittheilungen

Poznámky: Popisovaný exemplár bez obálky. Zväzok vyšiel v 4 zošitoch, popisovaný exemplár má 1 titulný list a obsah. Na konci zväzku s osobitným stránkovaním a titulným listom viazaná štúdia F. Dénesa. V popisovanom exemplári chýba v obsahu avizovaná príloha pôdorys Spišského hradu. - Redakčná rada za titulným listom. - Pôvodca overený: SBS. Tlačiar podľa Breza, s. 113. - V popisovanom exemplári: oválna pečiatka: Pozsonyi M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - ročenkyHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické

spolky prírodovedné

spolky vlastivedné


MDT: 5(05):061.2 ; 796.51(05):061.2 ; 908(05):061.2 ; 058

Signatúra: SK, UK Bra, IX 3126, SD 20401, 26 D 225 ; SK, SNK, ČSC 181 ; SK, ŠVK K, III 21920-21936 ; SK, SNM, 2955 ; SK, PvF UK, 31/2 ; SK, PM PP, 4648

Pôvodné formy korporácií:

Schmidt József könyvnyomdája pozri Schmidt, Jozef, Spišská Nová Ves (Slovensko)