A Szepesi Orvos- és Gyógyszerész-Egylet Évkönyve az .... egyleti évre

Názov a zodpovednosť: A Szepesi Orvos- és Gyógyszerész-Egylet Évkönyve az .... egyleti évre [Ročenka Spišského spolku lekárov a lekárnikov] / Szerkesztette: Dr. Alexander Béla egyleti titkár ; 1899

Bibliografická adresa: Késmárk : [Szepesi orvos- és gyógyszerész-egylet], 1900 ([Kežmarok] : Nyomatott Sauter Pál könyvnyomdájában)

Fyzický popis kolácia pole: 88 s. : fotogr., tab. ; 22x15 cm

Poznámky: Súčasťou exemplára je i nestr. tabuľkový prehľad, ktorý vykazuje výskyt infekčných chorôb v Spišskej župe za r. 1898. - Zostavovateľ overený SBS 1, s. 43. - V popisovanom exemplári:. - Poznámky pod čiarou. -

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - ročenkyHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Spišská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:061.25 ; 058 ; 061.25:61 ; 615

Signatúra: SK, UK Bra, U I. tok 74a-b ; MR, OSzK, Med.g.455 c/1899