A Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve

Názov a zodpovednosť: A Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve : Három melléklettel és számos ábrával = Jahrbuch Des Ungarischen Karpathen-Vereines [Ročenka Uhorského karpatského spolku] / [Szerkesztőbizottság: Elnök: Róth Márton, tanár ; Dr. Emericzy Géza, Geyer G. Gyula, Kövi Imre, Majláth Béla, Dr. Roth Samu, Scherfel Aurél és Weber Samu] ; 8. Évf. 1881 = 8. Jahrg. 1881

Bibliografická adresa: Késmárk : Az egyesület kiadványa = Selbstverlag des Vereines, 1881 ([Igló] : Nyomatott az iglói könyvnyomdában Schmidt J.)

Fyzický popis kolácia pole: 523, [4] s. : obr., fotogr., mp., tab. ; 21x14 cm

Časti dokumentu: Obsah sa člení na rubriky: Értekezésesek - Abhandlungen, Egyesületi ügyek - Vereinsangelegenheiten, Apró közlemények - Kleine Mitheilungen

Poznámky: Popisovaný exemplár bez obálky. Titulný list členený na maď. a nem. časť. - Redakčná rada v maď. i nem. verzii na nečísl. s. za titulným listom. - Prílohy: tab. prehľad meteorologických meraní (G. Geyer); rkp geol. mp soľných baní v Maramarošskej župe; fotogr. K. Divalda. - Pôvodocovia overení: SBS. Biogr. údaje doplnené: E. Kövi: Szinnyei. Tlačiar podľa Breza, s. 113. - V popisovanom exemplári: okrúhla pečiatka: Pozsonyi M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - ročenkyHeslo/Všeobecné meno:

spolky turistické - ročenky

spolky prírodovedné - ročenky,

ročenky


MDT: 5(05):061.2 ; 796.51(05):061.2 ; 908(05):061.2 ; 058

Signatúra: SK, UK Bra, IX 3126, SD 20401, 26 D 225 ; SK, SNK, ČSC 181 ; SK, ŠVK K, III 21920-21936 ; SK, SNM, 2955 ; SK, PvF UK, 31/2 ; SK, PM PP, 4648